test

RAČUNAMO NA VAS

Hrvatska volontira 2016.

Udruga KREATIVA

Karlovac

Ana Protulipac

0952516670

kreativa.udruga@gmail.com

Banjavčićeva 9, Karlovac

Duži opis projekta:

Zbog izuzetno velikih zakonskih promjena u vođenju poslovnih knjiga neprofitnim organizacijama (u daljnjem tekstu – udruga) uočena je potreba da se malim udrugama koji zadovoljavaju kriterije osigura besplatno vođenje poslovnih knjiga i da im se pomogne da nesmetano nastavljaju svoj rad. Većinom se radi o udrugama koji se bave kulturom i športom, te brigom o mladima i osobama starije dobi.

Sve veći broj obrazaca koji se podnose u poreznu upravu i FINU otežali su rad udrugama, koji sa ionako malim budžetom odrade velike projekte, a sada moraju dio tih sredstava uplaćivati knjigovodstvenim servisima za izradu godišnjih financijskih izvještaja koji redovito čine sastavni dio natječajne dokumentacije za dobivanje donacija za rad.

Cilj je ovog projekta ne samo da se osigura besplatno vođenje jednostavnog knjigovodstva, nego da se osigura obuka za volontere koji bi naučili izrađivati godišnje financijske izvještaje i samim time izvršili bi osnaživanja kapaciteta u udrugama, čiji rad uvelike ovisi o volonterima i njihovoj volji da učestvuju u radu istih.

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 16.05.2016. 13:08

Kraj volontiranja : 21.05.2016. 13:08

Vrijeme volontiranja : 17-20

Ukupno sati: 10.00

Otvoreno za volontiranje: Svatko tko želi naučiti raditi jednostavno knjigovodstvo za udruge.