Hrvatska

"Zavolontirajmo se za bolji svijet"

Hrvatska volontira 2016.

Centar za participaciju žena u društvenom životu

Rijeka

Antonija Pintar

095 315 0200

centar.zena@hi.t-com.hr

Pul vele crikve 1

Naziv " Zavolontirajmo se za bolji svijet"​

Centar za participaciju žena u društvenom životu je od 16. svibnja do 21. svibnja 2016.g. proveo različite volonterske aktivnosti. 16. i 17. svibnja 2016.g. provedena je akcija " Pravda dostupna svima" zajedno sa Centrom za građanske inicijative Poreč, Odjelom za pomoć žrtvama i svjedocima i ELSA Rijeka, udruženjem europskih studenata prava. Poduzete su aktivnosti vezano za pravnu zaštitu građana, s ciljem ostvarenja jednakosti svih pred zakonom, kako bi se svim građanima pod jednakim uvjetima omogućio pristup javnopravnim tijelima koja odlučuju o njihovim pravim i obvezama, da se osigura djelotvorno ostavrivanje pravne zaštite, da se doprinese pravnoj pismenosti i aktivnosti građana i jednakoj zaštiti prava da se kroz besplatnu pravnu pomoć građani upute u njihova osnovna prava i način njihova ostvarenja i zaštitu tih prava mirnim putem, bez pokretanja postupaka pred tijelima sudbene vlasti i drugim javnopravnim tijelima, omogućavanja svima jednaki pristup pravosuđu. Građanima su podjeljeni letci sa informacijama o besplatnoj pravnoj pomoći, o podršci za žrtve i svjedoke, psihosocijalnoj potpori žrtvama nasilja, letci o uslugama koje pružaju udruge koje provode akciju i savjetovali smo građane kako da ostvare svoja prava. Također smo uz provođenje akcije promicali volonterstvo, upoznavali građane sa radom udruga na zaštiti ljudskih prava s ciljem poticanja i organiziranja raznih oblika volontiranja. 18. svibnja 2016.g. u suradnji sa Društvom za zaštitu životinja Rijeka i Pet centrom Rijeka provedena je akcija " Dan s najboljim prijateljem". U sklopu akcije donirali smo 30 kg prijeko potrebne hrane za pse te smo zajedno sa volonterima Azila čistili bokseve, hranili i šetali pse. 19. svibnja 2016.g. provedena je akcija " Masline mira" zajedno sa učenicima O.Š. Pehlin i poslovnim sektorom PARKOVI PLUS d.o.o. zasadili smo stabla maslina i sadnice cvijeća oko škole s ciljem poticanja ekološke osviještenosti i zdravog života među mlađom populacijom. Cjelokupna akcija je zabilježena od strane produkcijske kuće Fade in za dokumentarnu reportažu o manifestaciji Hrvatska volontira 2016 za Hrvatski volonterski centar. 20. svibnja 2016.g. poduzete su radnje kako bi se realizirala akcija" Svjetlo na putu života i radosti" u suradnji sa HEP i O.Š. Pećine, kako bi se nabavila pomagala, školski pribor i didsktička oprema za djecu sa oštećenjima vida.

 

 

 

 

Broj volontera : 36

Početak volontiranja: 16.05.2016. 10:00

Kraj volontiranja : 21.05.2016. 17:00

Vrijeme volontiranja : 10-17 sati

Ukupno sati: 257.00

Otvoreno za volontiranje: