Udruga KREATIVA

Udruga KREATIVA, udruga

Duga Resa

Ana Protulipac

0952516670

test RAČUNAMO NA VAS
16.05.2016. 13:08
Karlovac

Duži opis projekta:

Zbog izuzetno velikih zakonskih promjena u vođenju poslovnih knjiga neprofitnim organizacijama (u daljnjem tekstu – udruga) uočena je potreba da se malim udrugama koji zadovoljavaju kriterije osigura besplatno vođenje poslovnih knjiga i da im se pomogne da nesmetano nastavljaju svoj rad. Većinom se radi o udrugama koji se bave kulturom i športom, te brigom o mladima i osobama starije dobi.

Sve veći broj obrazaca koji se podnose u poreznu upravu i FINU otežali su rad udrugama, koji sa ionako malim budžetom odrade velike projekte, a sada moraju dio tih sredstava uplaćivati knjigovodstvenim servisima za izradu godišnjih financijskih izvještaja koji redovito čine sastavni dio natječajne dokumentacije za dobivanje donacija za rad.

Cilj je ovog projekta ne samo da se osigura besplatno vođenje jednostavnog knjigovodstva, nego da se osigura obuka za volontere koji bi naučili izrađivati godišnje financijske izvještaje i samim time izvršili bi osnaživanja kapaciteta u udrugama, čiji rad uvelike ovisi o volonterima i njihovoj volji da učestvuju u radu istih.

slika Prva edukacija volontera - vođenje jednostavnog knjigovodstva udrugama.
03.06.2016. 20:08
Karlovac

Nismo bili u mogućnosti z tjednu od 16.05.-21.05. održati našu edukaciju nego je ista održana danas 03.06.2016.

Svejedno želimo priložiti slike i objaviti naš rad.

Edukaciji je prisustvovalo 14 volontera iz 10 različitih udruga. 

Volonteri su prošli edukaciju kako voditi jednostavno knjigovodstvo - blagajnički izvještaj, knjiga URA, knjiga IRA i glavnu knjigu. Kako se radi o sveobuhvatnoj edukaciji, današnja radionica nije bila dovoljna, nego će biti održane još dvije u slijedećih mjesec dana.